ÁLLAMELMÉLETVálasztójog. Tanulmányok. (Tisza István, Réz Mihály, Méhely Kálmán)

   
   

Válságban van-e a parlamentarizmus? Az interparlamentáris unió magyar csoportjának ankétje. Bp. 1930.


Ajtay GáborAjtay József

  Altenburger Gyula (1866-1945)

Levelek a magyar nemzethez. Bp. 1918.

Magyar politika a háború után. Bp. 1926.

   
Andrássy Gyula id. (1823-1890)
 

Beszédei 1. 1847-1868. Bp. 1891.

 

Beszédei 2. 1869-1871. Bp. 1893.

   
  Andrássy Gyula (1890-1929)
 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 1. Bp. 1901.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 2. Bp. 1905.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 3. Bp. 1911.

 

Az 1867-iki kiegyezésről. Bp 1896.

Apponyi Albert (1846-1933)
   
 

Gróf Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről. Bp. 1923.

   
 

Beszédei 1. 1872-1890. Bp. 1896.

 

Beszédei 2. 1890-1895. Bp. 1896.

   

Balla Antal
A liberalizmus történelme. Bp. 1926.
   
  Barcsai Károly (1877-1944)

A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és az állampolgári ismereteknek tanítása. Győr. 1930.

   

Beksics Gusztáv (1847-1906)


A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Bp. 1892.
Beöthy Leó (1839-1886)


A társadalmi fejlődés kezedetei. I. Bp. 1882.


A társadalmi fejlődés kezedetei. II. Bp. 1882.Nemzetlét. Bp. 1876.

   
  Bernát István (1854-1942)

Az általános választójog eredményei. Bp. 1912.

   
Bethlen István (1874-1946)


   
  Bokor József
A szabadság némely korlátairól. Sárospatak. 1884.
   
 
A társadalom befolyása az államra. Bp. 1886.Bosko Lajos (1833-1884)
Chászár András


A magyar nemzethez. Nagy-Szombat. 1806.Concha Győző (1846-1933)

   
 

Az államhatalmak megoszlásának elvei. Bp. 1892.

   
Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. Bp. 1908.Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. I. Bp. 1928.


Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. II. Bp. 1928.


Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Bp. 1888.
Politika 1. Alkotmánytan. Bp. 1905.

Politika 2. Közigazgatástan. Bp. 1905.Újkori alkotmányok. Bp. 1884.Coudenhove-Kalergi, R. N.
   
Croce, Benedetto
 

A politikai elemei.  Bp. 1925.

   
Történelem és szabadság. Bp. 1940.
   
  Csekey István
   

A szovjet államszemlélete. Szeged. 1932.

   
  Csorba Ferenc

Obstructió és cloture. Bp. 1891

 
  Deák Ferenc (1803-1876)

Deák Ferenc műveiből. Bp. 1934.

   
Dessewffy Emil (1812-1866)
 

Parlagi eszmék, igénytelen nézetek, szerénytelen tervek a' függő kérdések 's az országgyűlése körül. Pest. 1843.

  Deutsch Gerson

A Tisza-cabinet és nyomoraink növekedése. Bp. 1877.


Dékány István
   
  Dajka Endre

A magyar vidéki rendőrségek szervezete és adminisztrációja. Nagyvárag. 1916.

A rend a háború után. Nagyvárad. 1918.

   
  Dénes József

Választójog és nemzetiségi kérdés. Elvesztjük-e Erdélyt? Bp. 1918.
Dudek János (1858-1916)

Egyed István
   
 

A mi alkotmányunk. Bp. 1943.

A parlamentarizmus sorsa. Bp. 1942.

      
 

Politikai nemzet népi nemzet. Bp. 1939.

   
  Elekes Dezső

Hazánk, népünk, szomszédaink. Az ezeréves, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország ismertetője. Bp. 1940.
Eötvös József (1813-1871)

A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 1. Pest. 1870.

A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 2. Pest. 1870.Magyarország különállása Németország egységének szempontjából. Pest. 1861.


Harc az alkotmányért. Bp. 1906.Erdélyi Arthúr

   
  Erdélyi László

Az ezeréves magyar alkotmány. Szeged. 1931.

Ötven historikus szentistváni emlékművei. Szeged. 1941.Farkas Ödön (1851-1912)

A felsőház reformja. Bp. 1876.


Fejér György (1766-1851)
A politikai forradalmak okai néhány észrevételekkel. Buda. 1850.
   
  Ferdinandy Gejza (1864-1924)

A rendi elemek a magyar alkotmányban : székfoglaló értekezés. Bp. 1907.


Ferenczy Árpád (1877-1926)


   
  Fodor Ferenc
 

A szülőföld- és honismeret könyve. Bp. 1926.

Magyar föld, magyar nép, magyar sors. Bp. 1925.

   
  Gábor Gyula (1868-1938)

A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Bp. 1932.

A Szent István-napi ünnep története. Bp. 1927.

   
  Glattfelder Gyula (1874-1943)
   
 

Szentek és hősök. Szeged. 1938.

  Gorove István (1818-1881)
 
Nemzetiség. Jelenünk szempontjából. Pest. 1842.
   
  Gömöri Jenő Tamás

Vereinigte Katholische Staate von Europa. (Katheuropa). Bp. 1938.
Grünwald Béla (1839-1891)


Közigazgatásunk és a szabadság. Bp. 1876.

   
  Haendel Vilmos (1837-1935)
 

A parlamentarizmus. Politikai tanulmány. Bp. 1903.
Harsányi Pál (1808-1893)
Felfordított állami lét. Bp. 1877.
   
  Iklódy-Szabó János
 

A jövő Magyarországa. Bp. 1916.
Illyefalvi Vitéz Géza (1871-1931)


Szerves társadalom és államszervezet. Bp. 1902.Jászi Oszkár
   
A nemzeti államok kialakulása. Bp. 1912.
  Joó Tibor


   
  Jordán Károly (1849-1927)

Az arányos választórendszerek bírálata. Bp. 1919.

   
  Kaas Albert

Az alkotmányfejlődés tényezői. Bp. 1926.

   
  Karafiáth Jenő

Magyarország újjászületéséért. Parlamenti felszólalások és ünnepi beszédek (1920-1930). Bp. 1930.

 
Kautz Gyula (1829-1909)   
  Kaveggia Béla

Munkásmozgalmak és államrendészet. Bp. 1912.

   
  Károlyi János (1875-1925)

Magyar nemzeti káté. Bp. 1922.

   
  Kemenczy Gábor

Vissza az ősi alkotmányhoz. Bp. 1936.

   
  Kemény Gábor (1830-1894)

A baloldal politikája. Pest. 1868.

 

A nemzetek fejléséről. Kolozsvár. 1956.

 

Még néhány szó. Pest. 1860.

 

Néhány szó Eötvös Józsefhez. Pest. 1860.

   
  Keserű Tibor

Személytelen ember, személytelen állam. Bp. 1932.

 

 

Agitátor élmények. Bp. 1928.

   

Politika oh! Bp. 1939.

   
  Kiszely Gyula

A magyar államkormányzás jövője 1. Bp. 1928.

 

A magyar államkormányzás jövője 2. Bp. 1928.

   
Kornis Gyula
   
Kossuth Ferenc (1841-1914)
   
  Kristóffy József

Választójogi beszédek. Bp. 1911.

   
  Krivoss Árpád

Választójog, népesség, adóteher. Gazdaságpolitikai alapon készült választójogi tervezet. Bp. 1937.

   
  Kun József (1875-1942)

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 1. Bp. 1930.

   

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 2. Bp. 1933.

   

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 3. Bp. 1937.

   

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 4. Bp. 1937.

   
  Lányi Márton

A reformeszmék és a magyar alkotmány. Bp. 1940.
Lechnitzky Gyula

   
  Lipták László (1905-1945)
 

Egy veszedelmes nép. Bp. 1937.

   

Lukács György (szerk.)

   
Madarász József (1814-1915)

— — beszédei az 1865-7-iki országgyűlésen. Pest. 1868.

   

Emlékirataim 1831-1881. Pest. 1883.

   

   
 
A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményességének biztosítása. Bp. 1931.
   
A magyar közigazgatás racionalizálása. Bp. 1930.
   
 
Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában. A magyar közigazgatás szervezete, működése és jogi rendje. Bp. 1942.
   
  Máriássy Béla (1824-1897)

A szabadelvűség múltja, jelene és jövője. Győr. 1906.

   

Menger, Anton
 
A jövő állama. Bp. 1908.

 

Mill, John Stuart
A képviseleti kormány. Pest. 1867.Molnár Kálmán (1875-1942)
   
  Nagy József

A modern államelmélet reformirányai. Az új Magyarország. Bp. 1920.

   
  Návay Aladár (1864-1937)

Magyarország a jövőben. Bp. 1917.

   
  Oppenheimer, Franz
   
Az állam. Bp. 1912.PaulerTivadar (1816-1886)
   
  Párdányi Miklós
Államegység és nemzetiségi kérdés a politika rendszerében. Bp. 1944.
   
  Páris Frigyes (Humanus)

Gondolatok az emberi jólétről. Bp. 1911.
Pikler Gyula (1864-1937)


Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése. Bp. 1905.
Pisztóry Mór (1841-1906)


Államismerettan. Pest. 1872.
Bevezetés az államtudományokba. Bp. 1874.

   
  Pogány József (1886-1938)
 

Mosolygó közigazgatás. Bp. 1934.

Polner Ödön
   
  Polzovics Iván
 

A nemzeti szocializmus államfője. Bp. 1936.Pulszky Ágost (1846-1901)


A felekezetek szerepe az államéletben. Bp. 1891.

   
  Rédei József

Új parlamantarizmus. Bp. 1913.
Réz Mihály (1878-1921)

A kiegyezésről. Bp. 1905.
   
  Rudnyánszky László (1861-1927)

Magyarország jelene és jövője. Időszerű problémák a gyakorlati élet és a közigazgatás különböző területeiről. Bp. 1918.

   
  Rusznák Rezső

A kormányformák értelme és tartalma. (Az alkotmányos felelős, a prezidenciális és a parlamentáris kormányforma. A parlamentarizmus "általános csődje".) Bp. 1928.

   
  Scotus Viator (Seton-Watson, Robert William)
 
Corruption and reform in Hungary. A study of electoral practise. Lonodon. 1907.Schwartz Gyula (1838-1900)


A két legutóbbi évtized államformatani irodalmának kritikai méltatásához. Bp. 1887.
Adalék a magyar állampolgári  társadalom egységes természetének elméletéhez. Bp. 1889.
Államintézményeink és a kor igényei. Bp. 1871.Simonyi Iván (1838-1904)


   
  Simontsits Elemér (1869-1937)
 

A titkos választójog szerepe és a felsőház reformja. Bp. 1932.

   

Stein Lajos

A társadalom : az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése. Bp. 1908.
   
  Szatmári Mór (1858-1931)

Húsz esztendő parlamenti viharai. Bp. 1928.

   
  Szegedy Miklós (1884-1919)

Magyar holnapunk. Jegyzetek a háború utáni magyar politikáról, főképp a választói jogról, nemzetiségi kérdésről és a szociális- és birtokpolitikáról. Bp. 1917.Szepesi Szabó MihálySzeremlei Gábor (1807-1867)
   
  Székely István

A forradalmak útja és a keresztény politika. Bp. 1921.

   
Szilágyi Dezső (1840-1901)
 

Beszédei 1. Közös ügyek. Bp. 1906.

 

Beszédei 2. Az egyházpolitika. Bp. 1909.

 

Beszédei 3. Közös ügyek és rokon tárgyak. Bp. 1910.

 

Beszédei 4. Közös ügyek és rokon tárgyak. Bp. 1913.

   Tanárky Gedeon (1815-1867)

   
  Taray Andor (1822-1900)
 

Kiderítése egy parliamenti felsőház szükségének, elemei minősítésének, alkatrészei összeállításának és hatásköre korlátainak. Pest. 1870.

   
  Tasnádi Nagy András
 

Az ezeréves magyar alkotmány. Bp. 1939.


Teleki Pál (1879-1941)

Magyar politikai gondolatok. Bp. 1941.
   
Tisza István (1861-1918)
 

Küzdelem a parlamentarizmusért. Bp. 1904.
Toldy István (1844-1879)

   
Trefort Ágoston (1817-1888)
 

Beszédek és levelek. Bp. 1888.

   
  Ullein-Reviczky Antal

A trianoni szerződés területi rendelkezéseinek jogi természete. Pécs. 1943.

   
  Vadnay Tibor (1869-1936)
 

A magyar jövő. Bp. 1918.

Vázsonyi Vilmos (1868-1926)


   
 

   
  Vizy András
 

Új nacionalista államrendszerek. Bp. 1942.


Weis István

   
  Wittmann Ernő
A nemzetiségek önrendelkezési jogának múltja és jövője. Bp. 1918.
   
A nemzetközi viszályok békés elintézésének eszközei. Bp. 1912.
   
  Zelovich Dezső

Adatok a parlamenti napló, általában a parlamenti nyilvánosság történetéhez. Bp. 1928.   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra