PEDAGÓGIA


A középiskola reformja. Bp. 1908.


 

Hit- és nemzetvédelmi előadások. A Magyar Kálvin Szövetség által 1925 őszén rendezett és hit- és nemzetvédelmi tanfolyamon elhangzott előadások. Bp. 1926.

   

Kézikönyv a magyar ifjúság nemzetvédelmi nevelésére. Bp. 1921.

   
 

Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944.

   


 

Oktatás a magyar királyi országos fegyintézetekben. Bp. 1885.
Áfra Nagy János  Babarczi-Schwartzer Ottó (1853-1913)
 
A gyermek lelki világából. Bp. 1907.

Bain, Alexander

Neveléstudomány 1. Bp. 1912.

Neveléstudomány 2. Bp. 1912.

Balanyi György (szerk.)Balassa Brúnó

   
Ballagi Aladár (1853-1928)

B. Eötvös József közoktatási politikája. Bp. 1907.


  Barcsai Károly (1877-1944)

A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és az állampolgári ismereteknek tanítása. Győr. 1930.

   
  Bánhegyi István (1832-1906)

A felekezeti iskoláztatás veszélyei és közoktatási törvényünk hiányai nevelészeti, társadalmi és politikai szempontból. Bp. 1870.

   
  Bittenbinder Miklós

A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. Bp. 1931.

   

Boga Alajos  Bokor József
A középiskola eszménye. Bp. 1874.
   
  Böngérfi János
Nevelés. A nevelői gondolkodás általánosítása 1. Elmélet. Bp. 1938.
   
Nevelés. A nevelői gondolkodás általánosítása 2. Gyakorlat. Bp. 1938.Browning, Oscar
Csighy Sándor  Csiky Kálmán (1843-1905)
A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai polgári és felső népiskolák számára. Bp. 1911.Csorba Endre


Vázolatok a gyermek-nevelés, az ifjúság időszaka és a házassági élet köréből. Pest. 1840.
  Deák Gábor

A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. Kolozsvár. 1943.


 

Deptner Tibor (1893-1938)

A magyar gazdaszövetség és a falusi szabadtanítás. Bp. 1921.

 

Népművelés és a szabadoktatás. Bp. 1920.

 

Népművelési tanfolyamok. Bp. 1921.Dezső Lipót

 

 

   

Dékány IstvánPedagógiai elvek. Bp. 1936.Déri Gyula (1854-1919)
A szabadoktatás története. Bp. 1915.
   
Farkas Geiza (1874-1942)
   
 

Az én rossz kis barátaim. Egy műkedvelő pedagógus feljegyzései.Pozsony. 1931.

   
  Fénelon

A leányok neveléséről. Bp. 1936.

   
  Gaál Jenő (1846-1934)

Vezérfonal vagyis részletes útmutatás a nemzetgazdaságtannak és a szociális ismereteknek oktatásához. Bp. 1911.

   
  Gelei József

Nemzetnevelés alapja. Bp. 1941.


 

Gyulai Aladár (183-1940)
A reformiskola. Bp. 1913.


Ember János (1856-?)


A magyar néptanító anyagi helyzete. Ungvár. 1886.Emericzy Géza (1838-1887)

Gymnáziumaink reformja. Debrecen. 1867.
   
 
Erdey Ferenc


 


Erődi Dániel (1844-1893)

A középiskolai kérdésről. Bp. 1886.


Fináczy Ernő (1860-1935)
   
 
Neveléselméletek a XIX. században. Bp. 1936.
   
   
  Foerster, Frigyes Vilmos
 
Iskola és jellem. Adalékok az engedelmesség neveléstanához és iskolai fegyelem átalakításhoz. Bp. 1913.
   
  Fodor Árpád
 

A jó szív nevelése. Bp. 1921.

   
  Földes Géza (1857-1937)

Hajdani székely diákélet. A falusi iskolától a falusi iskoláig. Bp. 1937.

   
  Fülöp Béla
Gyermekeink. Három tanulmány a nevelés köréből. Makó. 1929.
   
 
Numerus clausus és kereszténység. Makó. 1925.Geőcze Sarolta (1862-1928)
Hetényi János (1796-1853)

A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Pest. 1844.
   
  Horánszky Nándorné - Czike Kornélia
 

Mindent a gyermekért! Gondolatok a nemzetnevelésről. Bp. 1943.

   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
 

A felnőttek oktatásának jövő irányelvei. Bp. 1919.

   
  Jancsó Elemér

Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében. 1914-1934. Bp. 1935.

   
  János Alfréd
 

Az ismeretlen gyermek. Bp. 1943.


Joo János (1807-1874)
   
  Juba Adolf (1854-1928)

Az egészséges tanuló. Bp. 1927.


Kardos Albert
   

Kármán Mór (1843-1915)

 

Károlyi Sándor
Az iskolán kívüli népoktatás és a népjólét. Szatmárnémeti. 1914.Kemény János (1872-?)

Népoktatásunk állapota. Bp. 1908.
   
 
Kertész József
   
  Kisparti János (szerk.)

A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház. Bp. 1935.
Kiss József
Kornis Gyula
Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927.

 
Education in Hungary. Bp. 1932.

 
Magyarország közoktatásügye a háború óta. Bp. 1927.Koppány (Kutsera) István

 
Kornis Gyula
      


   
  Koszterszitz József (szerk.)

Nos rector... A magyar főiskolai hallgatók könyve. Bp. 1943.
Környei János (1831-1870)


Az iskola. Pest. 1868.Kőrösi Henrik (1859-1930)
Népoktatásunk nemzetközi megvilágításban. Bp. 1911.Kunfi Zsigmond (1879-1929)
Lakits Vendel (Cserfoki Aladár) (1841-1904)
Lánczy Gyula (1850-1911)

A felsőoktatás reformja s az új magyar közműveltség : cultur- politikai eszmetöredékek. Bp. 1879.Lubrich Ágost (1825-1900)


Neveléstudomány. 1. köt. Pest. 1871.

Neveléstudomány. 2. köt. Pest. 1871.

Neveléstudomány. 3. köt. Pest. 1871.

Neveléstudomány. 4. köt. Pest. 1871.


  Makkai Sándor
 

Magyar nevelés magyar műveltség. Bp. 1937.

   
  Marczell Mihály

A katholikus nevelés szelleme. Bp. 1925.

 

Ward Mária pedagógiája. Bp. 1943.

   
  A bontakozó élet sorozat (teljes)
  A bontakozó élet 1. Az egyéniség összetevői. Bp. 1931
  A bontakozó élet 2. A lélek megismerésének művészete. Bp. 1932.
  A bontakozó élet 3. A gyermek és serdülőkor lelki képe. Bp. 1932.
  A bontakozó élet 4. Az ifjúság lelki világa. Bp. 1933.
  A bontakozó élet 5. A felnőttek nevelése. Bp. 1934.
  A bontakozó élet 6. A nevelés alapvonalai. Bp. 1934.
  A bontakozó élet 7. A nevelés művészete. Bp. 1935.
A bontakozó élet 8. Neveléstan. Bp. 1938.
   

Érosz és étosz. Bp. 1940.

   

Migray József (1882-1938)

Szocializmus és népnevelés. Bp. 1919.
Mitrovics Gyula

A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen-Bp. 1933.

   
 

Az aesthetika alapelvei. Debrecen. 1916.

   
 

Nevelésügyi feladataink a háború után. Debrecen. 1918.

 


Molnár Aladár (1839-1881)A népiskolai tanfelügyelet külföldön és hazánkban. Bp. 1872.

   
 

A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik gyámolítása külföldön és hazánkban. Bp. 1872.

   
  N. Czike Gábor
 

A kultúra, mint nemzetszervező erő. Bp. 1936.


Nagy László


A háború és a gyermek lelke. Bp. 1915.
   
  Nemes Szomor Béla

A nemzetvédelem. Bp. 1932.

   

Németi Imre


Nógrády László (1871-1939)

A gyermek. Bp. 1917.


A mese. Bp. 1917.

Olay Ferenc (1887-1936)

Kisebbségi népoktatás. Bp. 1935.
   
  Ottlyk Ernő
 

A pedagógus Luther. Kassa. 1942.

   
  Patay Lajos

Kálvin János valláspedagógiája. Debrecen. 1935.

   
  Pauer Imre (1845-1930)
 
A lélektan alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1912.
   
 
A logika alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1907.
   

Payot, Jules
Az akarat nevelése 1. Bp. 1921.
Az akarat nevelése 2. Bp. 1921.Pápai Károly (1861-1893)
Magyar középiskola. Bp. 1890.
   
Pekár Károly (1869-1911)


   
  Peres Sándor (1863-1907)
 
A magyar népoktatásügy fejlődése, 1867-87. Bp. 1890.
   
Óvónők kalauza. Bp. 1903.
   
 
Peres Sándor neveléstana. Bp. 1903.
   

Philipp Kálmán
A magyar közoktatásügy egységesítése. (Két Hóman-törvény kritikai méltatása). Bp. 1943.
   
  Prohászka Lajos
   
 
Az oktatás elmélete. Bp. 1937.
   
 
Pedagógia mint kultúrfilozófia. Bp. 1929.
   
  Prometheus

Nemzetnevelés. Bp. 1913.

   

Reitzer Béla (1911-1942)

A proletárnevelés kérdéséhez. Nevelésszociológiai bírálat. Szeged. 1935.
   
  Rózsa Ignác

Hogyan neveljék a szabadkőművesek gyermekeiket? Bp. 1914.

   

Salamon Ferenc (1825-1892)
Közoktatásunk reformja. Bp. 1873.

 

Schmidt Ferenc
A 9-10 éves fiúk jellemfejlesztéséről. Bp. 1931.
 

A gyermekrajzok lélektanáról. Bp. 1934.
 

A kísérleti lélektan és a pedagógia. Bp. 1931.
 
A pályaválasztásról. Bp. 1933.

 
Az elemi egyszerűségű kézügyességi munka kísérleti lélektani vizsgálata. Bp. 1930.


Simay István (1833-1910)
A felnőttek oktatásának reformja hazánkban. Bp. 1875.
   
  Simon László

A tanulóotthon szerepe az erkölcsi nevelésben. Debrecen. 1942.

   
   
  Sipos Károly (1976-1942)

Nemzeterősítés kultúrával, neveléssel, előkelőséggel. Bp. 1924.Schneller István (1847-1939)
Pestalozzi. Bp. 1927.Szabó János

A' hazabeli oskoláknak jobb lábra állítássokról. Pest. 1817.Szakál János   
Szelényi Ödön (1877-1931)
 
A filozófiai pedagógia magyar úttörői. Sopron. 1931.
   
A magyar evangélikus nevelés története a reformációtól napjainkig, különös tekintettel a középiskolákra. Pozsony. 1917.
   
 
A neveléstan alapvonalai. Bp. 1922.
   
 
Az első magyar munkáspedagógus Tessedik Sámuel élete és munkássága. Tessedik Sámuel élete és munkássága. Bp. 192?Szeremlei Samu (1837-1924)
A népiskolai kérdésről. Pest. 1871.
   
  Szémán István
 

A magyarországi ruthén nép és a népoktatás. Eperjes. 1914.

   
  Szinyei Merse Jenő

A gyermek testi és lelki fejlődése. Bp. 1942.


Teleki Sándor (1821-1892)
Tanító és társadalom. Bp. 1902.Tettamanti Béla

 

Tóth Béla Zoltán
A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. Szeged. 1939.

 
  Tóth Zoltán (1883-1940)

 
Általános gyógypedagógia. Bp. 1932.

Török Aurél (1842-1912)
Vagányi Kálmán

A hazafiság érzelmének ápolása a népiskolában. Bp. 1890.

Várkonyi Hildebrand

   
  Vértes O. József

A gyógyító pedagógia fogalma és köre. Pécs 1915.
Vig AlbertWaldapfel János (1866-1935)

Weszely Ödön (1867-1935)
   
    A korszerű nevelés alapelvei. A neveléstudomány rendszere. Bp. 1935.
Az egyetem eszméje és típusai. Bp. 1929.Korszerű nevelési problémák. Bp. 1927.
   
 

Nagy pedagógusok. Neveléstörténeti olvasmányok. Bp. 1925.Pedagógia. Bp. 1932.Zigány Zoltán (1864-1921)


Zsindely Sándor

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra